CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 

5

  Họ và Tên:

LÊ VĂN QUÊ

  Ngày sinh:

07/7/1963

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Kế toán

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch MTTQ xã

 

  Họ và Tên:

LÊ NHƯ THẠCH

  Ngày sinh:

06/9/1962

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Trung cấp Quản lý Nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội CCB xã

z2744438585742_ba9796425773e779c3ee6902e20b3f80

  Họ và Tên:

LÊ TRUNG TUYỂN

  Ngày sinh:

18/8/1982

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Quản lý Nhà nước

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Nông dân

z2744438623699_9be7ac195d6fee35484db074a9fb63de

  Họ và Tên:

NGUYỄN THỊ LUÂN

  Ngày sinh:

02/10/1983

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

z2744438111196_e3454453144b2c5481860ef7d10d4e88

  Họ và Tên:

ĐÀO THỊ HÀ

  Ngày sinh:

06/02/1992

  Quê quán:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

  Thường trú:

Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM