Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, xã Hoằng Trung gồm các xã: Sơn Trang và Trinh Hà thuộc Tổng Dương Sơn. Xã Sơn Trang có 4 làng: Xa Vệ, Tự Nhiên, Trung Hậu, Dương Thanh ở liền một dải đất dọc sông Trà. Còn xã Trinh Hà chỉ có 1 làng gọi là Trinh Hà
         Năm 1945, diện tích tự nhiên của xã khoẳng 600ha, trong đó 50% diện tích là đất canh tác. Dân số cũng tính vào thời điểm trên có gần 1.000 người.
         Tháng 7/1953 xã Hoằng Trung được thành lập, diện tích tự nhiên của xã lúc này gần 600ha (do chuyển dịch ruộng đất trong các xã), diện tích canh tác trên 300ha. Dân cư tính vào năm 1953 có trên 2000 người. Năm 1994, khi có chủ trương của trên toàn xã được chia làm 10 thôn nhỏ, đăt tên theo đội sản xuất tưg 1 dến 10.
         Năm 1999, khi xây dựng làng văn hóa thì mỗi làng vẫn giữ theo tên cũ của mình. Trong đó làng Xa Vệ gồm 4 thôn, làng Tự Nhiên, làng Trung Hậu, làng Dương Thanh, làng Trinh Hà 2 thôn và Thị Tứ Nghĩa Trang.
       Theo điều tra dân số tháng 4 năm 2009, toàn xã có 5.379 nhân khẩu với 1.367 hộ sống trên diện tích tự nhiên của xã là 499.79ha trong đó diện tích canh tác là 260ha