Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hoằng Trung

Ngay sau khi có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng với tiền sử dịch tễ phức tại xuất hiện tại huyện Nông Công; Ngày 26/8/2021, UBND huyện Hoằng Hóa đã có văn bản chỉ đạo số: 1892/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là triển khai thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.