Phổ biến tuyên truyền

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN (Trích dẫn một số nội dung cơ bản về Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013)

Bài tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Luật Trợ giúp pháp lý được bố cục thành 8 chương, 48 điều

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022

Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong giải quyết TTHC

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 12/5/2022 Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với công chức chỉ huy trưởng Quân sự xã tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Dân quân tự vệ, luật Đất đai và các quy định về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; chứng thực bản sao điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia cho đối tượng Dân quân tự vệ, Ban chấp hành các chi hội ở cơ sở.