Phổ biến tuyên truyền

Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Quy định bộ thủ tục hành chính liên thông

Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN (Trích dẫn một số nội dung cơ bản về Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013)

Bài tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Luật Trợ giúp pháp lý được bố cục thành 8 chương, 48 điều

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022

Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025