Phổ biến tuyên truyền

Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 12/5/2022 Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với công chức chỉ huy trưởng Quân sự xã tổ chức Hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Dân quân tự vệ, luật Đất đai và các quy định về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; chứng thực bản sao điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia cho đối tượng Dân quân tự vệ, Ban chấp hành các chi hội ở cơ sở.

Văn bản Pháp luật mới

Ngày 22/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 25/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn tiếp cận Pháp luật; Thông tư 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 dướng dẫn thi hành QĐ số 25

Trích lọc tuyên truyền một số nội dung của NĐ số 137/2020/NĐ-CP

Ngày 27/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/01/2021 (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP) NT: Ng Duyên (CC TP-HT)

Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua 10 văn bản luật

Trích lọc giới thiệu các Nghị định có hiệu lực trong tháng 9 năm 2020

Trong tháng 9 năm 2020 một số Nghị định của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. Đề nghị cán bộ, công chức quan tâm tìm hiểu Tin: NG Duyên CC TP-HT