Phổ biến tuyên truyền

Bài tuyên truyền một số điểm mới trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 10/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội hủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023, Luật có 6 chương và 91 điều

Các điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022. Luật có VI chương và 56 điều, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.