Phổ biến tuyên truyền

Các điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022. Luật có VI chương và 56 điều, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.