Phổ biến tuyên truyền

Bài tuyên truyền một số điểm mới trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 10/11/2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội hủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023, Luật có 6 chương và 91 điều