Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
336/UBND-VHXH31/10/2023Về việc báo cáo số lượng người lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn xã
42/QĐ-UBND27/10/2023Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo rà soát định kỳ cối năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung (giai đoạn 2021-2025)
333/UBND-VHXH25/10/2023Về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
329/BC-UBND19/10/2023Vệ việc góp ý vào dự thảo kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2023 - 2025
313/BC-UBND06/10/2023Tự kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
312/TB-UBND05/10/2023V/v thực hiện quy trình miễn nhiệm, Bầu bổ sung chức danh Trưởng thôn Tự Nhiên Nhiệm kỳ 2023-2025
308/UBND-VP02/10/2023V/v thực hiện quy trình miễn nhiệm, Bầu bổ sung chức danh Trưởng thôn Tự Nhiên Nhiệm kỳ 2023-2025
294/BC-UBND21/9/2023Danh sách điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
290/BC-UBND15/9/2023V/v Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước quý III/2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung
289/BC-UBND15/9/2023Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 3 năm 2023
281/KH-UBND11/9/2023Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
33/QĐ-UBND11/9/2023Thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023
272/BC-UBND31/8/2023Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2023
271/BC-UBND31/8/2023Tình hình, kết quả tự kiểm tra công tác CCHC năm 2023 (Thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023)
268/KH-UBND31/8/2023Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
259/BC-UBND18/8/2023Kết quả rà soát, thống kê số liệu hộ tịch phải nhập Trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
258/KH-UBND16/8/2023Triển khai, thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Xã Hoằng Trung giai đoạn 2021-2030
256/BC-UBND15/8/2023Việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp
238/BC-UBND04/8/2023Việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định bất cập, chồng chéo, những vấn đề vướng mắc trong các quy định hiện hành
212/KH-UBND07/7/2023Triển khai thi hành Luật hực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã oằng rung
203/KH-UBND30/6/2023Triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung
199/BC-UBND27/6/2023Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
196/BC-UBND27/6/2023Tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã năm 2023
188/BC-UBND20/6/2023Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
185/T.TR-UBND19/6/2023V/v đề nghị thông qua Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2023
184/BC-UBND19/6/2023Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
182/BC-UBND15/6/2023V/v thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
180/BC-UBND15/6/2023Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 2 năm 2023
166/KH-UBND05/6/2023Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
164/BC-UBND05/6/2023Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
2/6
123456