Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
163/BC-UBND01/6/2023Sơ kết 5 năm thi hành Luật Bồi thường trách nhiệm bồi thường của nhà nước
161/KH-UBND01/6/2023Triển khai, thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
157/BC-UBND29/5/2023Kết quả sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTG ngày 30/3/2022 của thủ tướng Chính phủ
148/KH-UBND19/5/2023Triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 152-KH/HU ngày 07/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
142/KH-UBND16/5/2023Triển khai, thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Xã Hoằng Trung giai đoạn 2021-2030
24/QĐ-UBND16/5/2023Về việc thành lập Ban điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em xã Hoằng Trung giai đoạn 2021-2023
141/KH-UBND15/5/2023Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Trung, năm 2023
140/BC-UBND15/5/2023Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Trung, năm 2023
134/KH-UBND12/5/2023Hoạt động của Tuyên truyền viên pháp luật xã Hoằng Trung năm 2023
133/KH- UBND12/5/2023Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025
124/BC-UBND28/4/2023Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
119/KH-UBND26/4/2023Triển khai, thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Hoằng Trung
116/BC-UBND21/4/2023Về việc triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
110/KH-UBND12/4/2023Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung
107/KH-UBND11/4/2023Triển khai công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023
103/KH-UBND10/4/2023Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
95/BC-UBND28/3/2023V/v tham gia góp ý vào dự thảo các Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các Đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hoằng Hoá năm 2023
90/KH-UBND24/3/2023Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Hoằng Trung năm 2023
73/BC-UBND16/3/2023Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý 1 năm 2023
71/BC-UBND15/3/2023Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước quý I năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung
58/BC-UBND09/3/2023Kết quả tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2023.
52/BC-UBND02/3/2023Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động người có công và xã hội năm 2023
44/KH-UBND20/02/2023Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động người có công và xã hội năm 2023
40/KH-UBND15/02/2023Triển khai công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trung
39/KH-UBND15/02/2023Tuyên truyền phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
38/KH-UBND15/02/2023Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Trung, giai đoạn 2023 - 2030
37/KH-UBND10/02/2023Công tác phòng chống tham nhũng xã Hoằng Trung năm 2023
36/KH-UBND09/02/2023Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
35/KH-UBND09/02/2023Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
34/KH-UBND09/02/2023Tổ chức thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Trung năm 2023
3/6
123456